Regulamin

Każdy Użytkownik przystępując do korzystania z Usługi Serwisu zaakceptował i przyjął do wiadomości wszelkie postanowienia poniższego Regulaminu.

1. Warunki świadczenia Usług

1.1 Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem medmemo.pl (zwanego dalej Serwisem) jest spółka

BSBITS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łódzka 31/4, kod pocztowy 50-521 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy, pod numerem:
KRS: 0000384389
NIP: 894-302-22-55
REGON: 021508512
o kapitale zakładowym 5000,00 złotych

zwana dalej Usługodawcą.

1.2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia, przy zachowaniu należytej staranności, dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności, za którą Gabinet wniósł odpowiednią Opłatę abonamentową.

1.3. Aby korzystać z Serwisu, wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, a także odnośnikami w nim zawartymi, na przykład z Polityką Prywatności i jego akceptacja.

1.4. Kliknięcie przycisku Zarejestruj się lub Zacznij korzystać oznacza akceptację Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu.

1.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie są komunikowane Użytkownikom z 30-dniowym wyprzedzeniem. Odbywa się to poprzez opublikowanie informacji na stronie internetowej Serwisu lub na Koncie Użytkownika po zalogowaniu. 
Niniejszym Regulaminem objęte są automatycznie wszelkie zmiany w Serwisie, w tym rozszerzenia lub uzupełnienia obecnej funkcjonalności oraz nowe wersje Aplikacji. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian, oznacza ich akceptację.

1.6. Najnowsza wersja Regulaminu jest dostępna pod adresem:
http://medmemo.pl/regulamin

1.7. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu spowoduje usunięcie Konta Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu na własne ryzyko.

2. Definicje

2.1. Usługodawca
Oznacza:
BSBITS Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łódzka 31/4, kod pocztowy 50-521 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy, pod numerem:
KRS: 0000384389
NIP: 894-302-22-55
REGON: 021508512
o kapitale zakładowym 5000,00 złotych

2.2. Serwis
Serwis internetowy dostępny pod adresem:
http://medmemo.pl

2.3. Usługi
Dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie gabinetem usługowym, w szczególności lekarskim (indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej) lub innym, udostępnianej pod domeną http://medmemo.pl, zgodnie z Regulaminem, a także inne usługi świadczone przez Usługodawcę.

2.4. Aplikacja
Program udostępniony Klientowi po zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu unikalnej nazwy Użytkownika (loginu) i hasła, z jego komputera lub innego urządzenia posiadającego dostęp do internetu, przez przeglądarkę internetową, za pomocą protokołu HTTP lub HTTPS, zainstalowany na serwerach Usługodawcy.

2.5. Gabinet
Każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) zlecający Usługodawcy świadczenie na rzecz tego Klienta Usługi lub Usług, posiadający zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu.
Zlecenie Usługi dokonuje się poprzez wypełnienie przez Właściciela Gabinetu formularza rejestracji, dostępnego na stronach internetowych Serwisu.

2.6. Konto Użytkownika

Konto Właściciela Gabinetu, Konto Pracownika Gabinetu lub Konto Pacjenta.
Unikalne konto przyznane indywidualnie Właścicielowi Gabinetu, Pracownikowi Gabinetu lub Pacjentowi, identyfikujące Użytkownika Serwisu, posiadające unikalną nazwę (login) oraz hasło.

Pozwala ono Właścicielowi Gabinetu lub Pracownikowi Gabinetu na korzystanie z Usługi, a Pacjentowi umożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu.

2.7. Pracownik Gabinetu
Każdy podmiot zidentyfikowany przez Właściciela Gabinetu jako jego pracownik, posiadający dostęp do przynajmniej jednego Konta Gabinetu.

2.8. Użytkownik
Właściciel Gabinetu, Pracownik Gabinetu lub Pacjent, przypisany do jednego Konta Użytkownika.

2.9. Pacjent
Użytkownik, przypisany do jednego Konta Użytkownika, posiadający dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu, w szczególności możliwości dokonania rezerwacji wizyty lub wizyt online za pomocą Serwisu, w wybranym Gabinecie lub Gabinetach.

2.10. Konto Gabinetu

Konto, w ramach którego zgrupowane są dane Pacjentów, Pracowników Gabinetów i innych Użytkowników, identyfikowane poprzez subdomenę Serwisu.

Konto Gabinetu może być:
- Aktywne – w trakcie bezpłatnego okresu próbnego korzystania z Usługi lub Usług lub z opłaconą, aktualnie obowiązującą Opłatą abonamentową, nienaruszające zasad Regulaminu lub innych, które nie zostało zablokowane przez Usługodawcę.
- Nieaktywne – w stosunku do którego nie została opłacona Opłata abonamentowa lub zostało zablokowane przez Usługodawcę z jakichkolwiek innych względów.

2.11. Właściciel Gabinetu
Użytkownik mający dostęp do Konta Właściciela Gabinetu.

2.12. Konto Właściciela Gabinetu
Konto, które jako jedyne posiada pełne uprawnienia w ramach Konta Gabinetu oraz, jako jedyne, ma możliwość zmiany danych tego Konta.2.13. Konto Pracownika Gabinetu
Konto, w ramach którego Pracownikowi Gabinetu umożliwiony zostaje dostęp do Usługi świadczonej na rzecz Gabinetu.
Konto Pracownika Gabinetu definiuje uprawnienia i zawiera dane, które identyfikują Pracownika Gabinetu w ramach Konta Gabinetu, takie jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe.

2.14. Konto Pacjenta
Konto, w ramach którego Pacjentowi udostępniony zostaje dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rezerwacji wizyty lub wizyt online za pomocą Serwisu, u wybranego przez Pacjenta Klienta lub Klientów.

W niniejszym Regulaminie słowo „Konto” wykorzystywane jest w odniesieniu do Konta Użytkownika, a w szczególności do Konta Gabinetu, Konta Pracownika Gabinetu, Konta Pacjenta lub Konta Właściciela Gabinetu w zależności od kontekstu.2.15. Opłata abonamentowa
Wynagrodzenie pobierane z góry, wnoszone przez Gabinet, w zamian za świadczenie przez Usługodawcę Usługi na rzecz tego Gabinetu, w Okresie rozliczeniowym, według obowiązującego Cennika.

2.16. Plan abonamentowy
Indywidualnie dobrana przez Gabinet liczba Terminarzy, które są dostępne po dokonaniu za nie Opłaty abonamentowej, przez opłacony Okres lub Okresy rozliczeniowe, w ramach danego Konta Gabinetu.

2.17. Terminarz
Jeden terminarz pracownika gabinetu usługowego, w szczególności lekarskiego. Część składowa Aplikacji, będąca jednocześnie jedną z podstawowych jednostek, od której ilości dokonuje się Opłaty abonamentowej.

2.18. Okres rozliczeniowy
Odcinek czasu następujących po sobie 30 dni.

2.19. Rejestracja
Prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego Serwisu, dostępnego na stronach internetowych Serwisu, a następnie wysłanie ich Usługodawcy.
Rejestracja zostaje potwierdzona po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny przesyłany przez Usługodawcę pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny sposób przewidziany przez Usługodawcę.

2.20. Regulamin
Regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostępny pod adresem:
http://medmemo.pl/regulamin

2.21. Rezygnacja
Pisemne, dokonane za pomocą poczty elektronicznej lub przez formularz kontaktowy Serwisu, oświadczenie Klienta skierowane do Usługodawcy, w którym jednoznacznie komunikuje on o zaprzestaniu korzystania z Usługi lub Usług świadczonych przez Usługodawcę.
Przez Rezygnację rozumie się również niedokonanie Opłaty abonamentowej przez Klienta, w odpowiednim czasie.

2.22. Fora publiczne
Forum dyskusyjne i Baza wiedzy łącznie, udostępniane Użytkownikom na stronach internetowych Serwisu.

2.23. Cennik
Wykaz aktualnie obowiązujących cen Usług, dostępny pod adresem:
http://medmemo.pl/cennik


3. Rejestracja w Serwisie, Konta Użytkowników3.1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik musi mieć ukończone 13 lat. 


3.2. Zabrania się zakładania Kont Użytkowników poprzez automat.


3.3. Na potrzeby Rejestracji i/lub korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik musi podać prawdziwe i aktualne dane kontaktowe.

3.4. Jedno Konto Użytkownika może być używane tylko i wyłącznie przez jedną osobę. Zabrania się używania tego samego Konta przez więcej niż jedną osobę.

3.5. Każda osoba (Właściciel Gabinetu lub Pracownik Gabinetu) logująca się w ramach jednego Konta Gabinetu musi posiadać własne Konto Użytkownika.

Każdy Pacjent musi posiadać swoje własne Konto Użytkownika.

3.6. Użytkownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy hasła do swojego Konta. Usługodawca nie jest w stanie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niezastosowania się do tego obowiązku.

3.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie treści i działania, podejmowane w ramach jego Konta.

Właściciel Gabinetu ponosi odpowiedzialność za wspomniane treści nawet jeśli zostały one zamieszczone przez innych Użytkowników, których Właściciel Gabinetu przypisał do tego Konta Gabinetu.

3.8. Zabrania się korzystania z Serwisu w celu lub celach niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także w każdy sposób łamiący prawo, m.in. prawo autorskie.

3.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez podania jakiegokolwiek powodu.
4. Opłaty abonamentowe za korzystanie z Serwisu, Rezygnacja, zwroty, reklamacje
.
4.1. Opłaty abonamentowej w Serwisie dokonuje się dla jednego Konta Gabinetu.

4.2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne dla jednego Konta Gabinetu, przez pierwszy Okres rozliczeniowy (przez okres pierwszych 30 dni).

4.3. Po tym okresie Właściciel Gabinetu zostanie poproszony o dokonanie Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem.

4.4. Podczas dokonywania każdej Opłaty abonamentowej Właściciel Gabinetu decyduje, za ile miesięcy z góry dokonuje płatności, a także z ilu Terminarzy będzie się korzystać w ramach Konta Gabinetu, w Okresie lub Okresach rozliczeniowych, za które dokonuje Opłaty abonamentowej.
Wysokość Opłaty abonamentowej uzależniona jest od ilości miesięcy, za które z góry dokonuje się płatności, a także od ilości Terminarzy, z których będzie się korzystać w ramach Konta Gabinetu.

4.5. W wypadku wystąpienia opóźnienia wpłynięcia Opłaty abonamentowej na konto Usługodawcy, zastrzega on sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Usług Gabinetu, którego Opłata abonamentowa została opóźniona, do momentu zaksięgowania płatności.

4.6. Wszystkie płatności, w szczególności Opłaty abonamentowe, dokonywane są w formie bezgotówkowej (w szczególności karta płatnicza, przelew bankowy). Obsługa płatności realizowana jest przez profesjonalne podmioty zewnętrzne (takie jak eCard).

Oferowane formy płatności obejmują karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, a także Maestro.

4.7. W przypadku ewentualnych zwrotów związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych, dokonywane są one na rachunek tej karty.

4.8 Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN). Należy pamiętać, że w przypadku kart płatniczych, bank może naliczyć opłaty za przeliczenie waluty.

4.9. Raz dokonana Oplata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

4.10. Gabinet ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Usługi lub Usług.

4.11 Reklamacji dokonuje się w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.

4.12. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 10 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji, chyba że rozpatrzenie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, znacznie utrudnione, Gabinet nie podał danych pozwalających na jego weryfikację lub nie opisał w należyty sposób reklamowanej Usługi lub Usług.

W takim wypadku termin (10 dni roboczych) rozpatrzenia reklamacji zaczyna biegnąć poczynając od dnia, w którym Usługodawca mógł, przy zachowaniu należytej staranności, odpowiedzieć na reklamację albo od dnia uzupełniania odpowiednich informacji przez Gabinet w sposób, który pozwala Usługodawcy na rozpatrzenie reklamacji.

4.13. Odpowiedź na reklamację jest kierowana przez Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adres wskazany przez Gabinet.

4.14. Niezależnie od tego za ile miesięcy z góry zostały dokonane Opłaty abonamentowe, w przypadku rezygnacji z Usług przed końcem opłaconych Okresów rozliczeniowych, poniesione koszty za niewykorzystane miesiące nie zostaną zwrócone.

4.15. Mając na uwadze dobro naszych Użytkowników i chcąc utrzymać niski poziom kosztów administracyjnych, deklarujemy że od tej reguły nie będzie wyjątków.


Niedokonanie płatności zgodnie z Cennikiem, oznacza Rezygnację z korzystania z Serwisu. Klient nie ma obowiązku wysyłać odrębnego powiadomienia o rezygnacji.


5. Przejście na wyższy lub niższy Plan abonamentowy (zwiększenie lub zmniejszenie ilości Terminarzy)5.1. W przypadku przejścia na wyższy Plan abonamentowy (zwiększenia liczby Terminarzy w ramach jednego Konta Gabinetu) w trakcie bieżącego Okresu rozliczeniowego, kwota zamówienia jest pomniejszana o wartość niewykorzystanego, a opłaconego Okresu rozliczeniowego.
W kolejnym Okresie rozliczeniowym zostanie pobrana pełna Opłata abonamentowa za wyższy plan abonamentowy uwzględniający nową liczbę Terminarzy.

5.2. W przypadku przejścia na niższy Plan abonamentowy (zmniejszenia ilości Terminarzy w ramach jednego Konta Gabinetu) w trakcie bieżącego Okresu rozliczeniowego, niższa Opłata abonamentowa zostanie naliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym.
Usługodawca nie zwraca różnicy za pozostałą część Okresu rozliczeniowego.

5.3. Należy się liczyć z tym, że przejście na niższy Plan abonamentowy może spowodować utratę danych w ramach danego Konta Gabinetu. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki takiej zmiany.


6. Zmiany w Serwisie i Cenniku

6.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian, zawieszenia lub przerwania, na stałe lub czasowo, świadczenia Usługi lub Usług (w tym wszystkich Usług), w dowolnym czasie, bez podania powodu takiej decyzji.

6.2. Wszelkie zmiany cen w Cenniku są podawane do wiadomości z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego. Odbywa się to przez opublikowanie stosownej informacji na stronach Serwisu lub na Kontach Gabinetów.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wprowadzanych zmian, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi lub Usług w Serwisie. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz 93 z późn. zm.).


7. Rezygnacja i usuwanie Kont Użytkowników7.1. Właściciel Gabinetu ma prawo do Rezygnacji z Usługi lub Usług w dowolnym momencie. Jednakże dokonane Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie Opłata abonamentowa za kolejny Okres rozliczeniowy nie zostanie naliczona.

7.2. Zwrot wpłaconych, a niewykorzystanych Opłat abonamentowych może być dokonany jedynie w przypadku niewywiązania się Usługodawcy z obowiązków określonych niniejszym Regulaminem.

7.3. Rezygnacja z Usługi lub Usług Serwisu wchodzi w życie z dniem jej otrzymania przez Usługodawcę lub, na prośbę rezygnującego Gabinetu, z końcem Okresu rozliczeniowego, za które Opłata abonamentowa została już dokonana.

7.4. Konto Gabinetu i zawarte w nim informacje zostaną usunięte nie później niż w przeciągu 90 dni od otrzymania Rezygnacji. Dane te nie mogą być później odzyskane.

7.5. Rezygnacja z Usługi lub Usług nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7.6. Usługodawca ma prawo zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika, a także odmówić jego Rejestracji w każdej chwili, bez podania przyczyny. Jest to równoznaczne z zawieszeniem lub usunięciem Konta Użytkownika lub dostępu do Konta oraz utratę lub zablokowanie dostępu do zawartości Konta.

7.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Konta Gabinetu, które jest nieaktywne lub nie została dokonana przez niego Opłata abonamentowa, przez nieprzerwany okres 90 dni. Usługodawca przed usunięciem takich danych, wysyła Klientowi wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, w której informuje o planowanym terminie usunięcia danych.


8. Fora publiczne
8.1. Usługodawca udostępnia na stronach internetowych Serwisu, wszystkim Użytkownikom, Fora publiczne. Wszystkie treści publikowane w tych obszarach są powszechnie dostępne.

8.2. Zamieszczając jakąkolwiek treść na Forach publicznych, Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one praw osób trzecich.

8.3. Publikacja treści na Forach publicznych przez Użytkownika, jest jednoznaczna z udzieleniem przez niego dla Usługodawcy i dla wszystkich Użytkowników bezterminowej i nieograniczonej zgody na ich wykorzystywanie, modyfikowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie, na całym świecie, bez jakichkolwiek roszczeń.

8.4. Pełną odpowiedzialność za treści opublikowane na Forach publicznych ponosi Użytkownik, który je opublikował.

8.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności ani nie sprawuje żadnej kontroli nad treściami zamieszczonymi przez jakiegokolwiek Użytkownika na Forach publicznych. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania For publicznych.

8.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia jakichkolwiek treści, w całości lub części, na stałe lub czasowo, w jakimkolwiek czasie, bez podania przyczyny, bez uprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu, według własnego uznania.

Odmowa zamieszczenia lub usunięcie jakichkolwiek treści następuje w szczególności w przypadku gdy:
- Naruszają one niniejszy Regulamin.
- Naruszają prawa osób trzecich.
- Naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa wynikające z prawa autorskiego, patentowego, prawa do upublicznienia lub prywatności , prawa związane ze znakami towarowymi, prawa z zakresu prawa o zniesławienie.
- zawierają wirusy lub inne elementy mogące ograniczyć lub zakłócić funkcjonowanie, a także zniszczyć jakiekolwiek oprogramowanie lub sprzęt elektroniczny.
- Są niezgodne z prawem.
- Są pornograficzne, obsceniczne lub nieprzyzwoite.
- Są oszczercze, napastliwe, obraźliwe lub bluźniercze.
- W jakikolwiek inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub budzą wątpliwości moralne.

8.7. Usługodawca nie ma obowiązku utrzymywania For publicznych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zaprzestania udostępniania For publicznych na stronach internetowych Serwisu oraz do usunięcia wszelkie treści tam zamieszczonych, bez wcześniejszego uprzedzenia, w dowolnym czasie.


9. Prawa autorskie i własności

9.1. Zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie treści są jego własnością. Usługodawca nie nabywa do nich jakichkolwiek praw.

9.2. Usługodawca nie przegląda, kontroluje ani nie monitoruje żadnych treści zamieszczanych przez Użytkowników na stronach internetowych Serwisu.

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich treści w Serwisie, jeśli otrzyma w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, zgłoszenie o zamieszczeniu treści niezgodnych z prawem lub budzących wątpliwości moralne.

W szczególności odmowa zamieszczenia lub usunięcia treści następuje w przypadkach wymienionych w punkcie 8.6.

9.4. Prawa autorskie do Serwisu i jego poszczególnych elementów należą do Usługodawcy (copyright 2012-2013 BSBITS). Wszystkie materiały udostępniane w ramach Usługi lub Usług, a także ich układ korzystają z ochrony przewidzianej ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o Prawie autorskim i prawach pokrewnych., która przysługuje wyłącznie Usługodawcy.

9.5. Użytkownik zobowiązuje się nie używać, kopiować, powielać, zmieniać, modyfikować, rozpowszechniać lub tworzyć dzieł pochodzących z Serwisu, o których mowa w punkcie 9.4 bez pisemnej zgody Usługodawcy.
10. Ogólne warunki
10.1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko. Usługa lub Usługi świadczone są na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne".

10.2. Wsparcie techniczne oferowane jest tylko Gabinetom, Właścicielom Gabinetów i Pracownikom Gabinetów, którzy posiadają aktywne Konto Gabinetu. Wsparcie techniczne odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

Usługodawca dokłada wszelkich starań aby wsparcie techniczne było udzielane możliwie szybko (najczęściej tego samego dnia, w którym wpłynęło zgłoszenie).

10.3. Zabrania włamywania do Serwisu, a także wszelkich działań zmierzających do wprowadzenia w błąd Użytkowników, w szczególności tworzenia innych stron internetowych, sprawiających wrażenie, że są w jakikolwiek sposób powiązane z Serwisem.

10.4. Usługodawca nie ma obowiązku, ale zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania treści oraz Kont zawierających treści, które według opinii Usługodawcy są niezgodne z prawem, w inny sposób naruszają obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin lub budzą wątpliwości moralne.

Ma to odniesienie w szczególności do treści wymienionych w punkcie 8.6.

10.5. Pisemne, słowne, fizyczne lub jakiekolwiek inne obrażanie Użytkowników, pracowników i współpracowników Usługodawcy, a także innych osób skutkuje natychmiastowym usunięciem lub zablokowaniem Konta.

10.6. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy faktu i akceptuje, że treści przesyłane do Serwisu lub zamieszczane w Serwisie mogą być przetwarzane lub przekazywane w sposób niezaszyfrowany. W szczególności odnosi się to do:
- Transmisji danych przez sieci teleinformatyczne,
- Konieczności dostosowania się do wymagań technicznych niektórych urządzeń i sieci.

10.7 Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia Usługi lub Usług, a także w celach marketingowych, również na otrzymywanie pod adres e-mail informacji handlowych. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich usuwania i zmiany.

10.8. Zabrania się przesyłania za pośrednictwem Serwisu i do Serwisu wirusów lub kodu o charakterze destrukcyjnym.

10.9. Usługodawca nie gwarantuje ani w żaden sposób nie zobowiązuje się do zapewnienia, że:

- Serwis spełni specyficzne wymagania Użytkowników lub Użytkownika.
- Usługa lub Usług w ramach Serwisu świadczone będą w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów.
- Dane, informacje, a także jakiekolwiek wyniki uzyskane w trakcie korzystania z Serwisu będą wiarygodne i dokładne.
- Usługa lub Usługi, a także produkty, treści lub inne materiały udostępniane w ramach lub za pomocą Serwisu, spełnią specyficzne wymagania Użytkowników lub Użytkownika.
- Błędy zaistniałe w Serwisie zostaną poprawione lub skorygowane.


10.10. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy faktu i akceptuje, że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i szkody Użytkownika, a w szczególności:
- utratę zysków,
- danych,
- wizerunku,
- jakichkolwiek innych wartości niematerialnych również w przypadku gdy został on poinformowany o możliwym wystąpieniu jakichkolwiek strat lub szkód.

Szkody lub straty takie mogą w szczególności wynikać z:
- korzystania lub niekorzystania z Usługi lub Usług,
- dostępu lub braku dostępu do Usługi lub Usług, treści, wiadomości lub innych danych publikowanych w Serwisie,
- nieautoryzowanego dostępu do danych,
- działań osób trzecich w Serwisie lub wpływających na Serwis,
- usunięcia lub zablokowania Konta lub Kont,
- jakichkolwiek innych przyczyn powiązanych z Serwisem,
niezależnie od tego czy straty lub szkody te były przypadkowe lub zamierzone, bezpośrednie lub pośrednie.

10.11. Zaniechanie Usługodawcy w zakresie egzekwowania warunków Regulaminu nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się tego prawa.

10.12. Regulamin jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą i Gabinetem oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Usługodawcą i Gabinetem (w tym wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu, ale nie tylko).


10.13. Ewentualne naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać do Usługodawcy, za pomocą formularza kontaktowego lub w innej formie.11. Polityka prywatności

Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Usługodawcę w ramach Serwisu określa Polityka Prywatności. Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem:
http://medmemo.pl/polityka-prywatnosci

12. Kontakt z UsługodawcąZalecaną formą kontaktu jest przesłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
Dane adresowe siedziby Spółki:BSBITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łódzka 31/4, 50-521 Wrocław
fax. +48 71 707 24 51
tel. +48 783 955 554