Polityka prywatności

W spółce BSBITS Sp. z o.o., będącej właścicielem Serwisu medmemo.pl, szanujemy potrzebę zachowania prywatności w Internecie i robimy wszystko, co jest niezbędne, w celu ochrony danych, które są u nas gromadzone.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej lub przy pomocy poczty tradycyjnej, pisząc pod adres:BSBITS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łódzka 31/4, 50-521 Wrocław, Polska


1. Definicje1.1. Usługodawca
Oznacza:
BSBITS Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łódzka 31/4, kod pocztowy 50-521 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia VI Wydział Gospodarczy, pod numerem:
KRS: 0000384389
NIP: 894-302-22-55
REGON: 021508512
o kapitale zakładowym 5000,00 złotych

1.2. Serwis
Serwis internetowy dostępny pod adresem:
http://medmemo.pl

1.3. Usługi
Dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie gabinetem usługowym, w szczególności lekarskim (indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej) lub innym, udostępnianej pod domeną http://medmemo.pl, zgodnie z Regulaminem, a także inne usługi świadczone przez Usługodawcę.

1.4. Aplikacja
Program udostępniony Klientowi po zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu unikalnej nazwy Użytkownika (loginu) i hasła, z jego komputera lub innego urządzenia posiadającego dostęp do internetu, przez przeglądarkę internetową, za pomocą protokołu HTTP lub HTTPS, zainstalowany na serwerach Usługodawcy.

1.5. Użytkownik
Właściciel Gabinetu, Pracownik Gabinetu lub Pacjent, przypisany do jednego Konta Użytkownika.

1.6. Rejestracja
Prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika obowiązkowych pól formularza rejestracyjnego Serwisu, dostępnego na stronach internetowych Serwisu, a następnie wysłanie ich Usługodawcy.
Rejestracja zostaje potwierdzona po kliknięciu przez Użytkownika w link aktywacyjny przesyłany przez Usługodawcę pod wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny sposób przewidziany przez Usługodawcę.

1.7. Regulamin
Regulamin świadczenia Usług przez Usługodawcę, dostępny pod adresem:
http://medmemo.pl/regulamin

1.8. Fora publiczne
Forum dyskusyjne i Baza wiedzy łącznie, udostępniane Użytkownikom na stronach internetowych Serwisu.


2. Gromadzone informacje i sposoby ich wykorzystaniaKorzystając z Serwisu należy być świadomym i akceptować, że gromadzone są w ramach niego następujące typy informacji: 2.1. Informacje podawane przez Użytkownika

Podczas rejestracji, która ma na celu korzystanie z Usług lub przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego na naszych stronach internetowych, Użytkownik wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych, w szczególności takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, dane rozliczeniowe i inne dane kontaktowe, które są wykorzystywane w celu świadczenia Usług, informowania za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowych usługach, wprowadzaniu nowych produktów, terminach płatności czy zmianach dokonywanych w Regulaminie.
Podczas rejestracji Użytkownik wybiera hasło, które jest chronione, a także wykorzystywane wyłącznie w celu zalogowania do Serwisu i For publicznych.
Odmowa udostępnienia swoich danych osobowych oznacza, że korzystanie z Usług nie będzie możliwe.2.2. Pliki cookies 

Podczas odwiedzania Serwisu przez Użytkownika, do jego komputera lub innego urządzenia wysyłany jest co najmniej jeden plik cookie (o ważności do 1 roku). Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie, Użytkownik może jednak zmienić te ustawienia tak, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania.
Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia obsługi plików cookie, część funkcjonalności Serwisu może działać nieprawidłowo.

Czym są pliki cookies?

Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki, w których zapisano ustawienia Użytkownika. Tworzone są przez przeglądarkę internetową, za każdym razem kiedy Użytkownik wchodzi na strony internetowe. Część z nich może pozostać na urządzeniu również po zamknięciu przeglądarki.
Przy następnej wizycie z tego samego urządzenia, przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany zostało odpowiedni plik cookie (tzn. plik zawierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ten plik cookie. Pozwala to na rozpoznanie, że dany Użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych przypadkach umożliwia dopasowanie treści prezentowanej Użytkownikowi.
Dzięki temu możliwe jest ułatwienie Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. 

Żadne pliki cookies stosowane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika.


Kontrolowanie i usuwanie plików cookies
Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym blokować lub usunąć te, które pochodzą ze stron Serwisu (a także innych stron internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko niektórych ich typów lub informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje zapisać pliki cookies.
Użytkownik może również usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
Dokładne informacje związane z kontrolą i usuwaniem plików cookies można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce internetowej lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookiess.org.

2.3. Informacje w logach systemowych
W momencie dostępu do Uslug za pośrednictwem przeglądarki lub innego klienta, serwery Usługodawcy automatycznie rejestrują niektóre informacje. Dzienniki serwerów mogą zawierać różnego rodzaju dane, a w szczególności:
- Język przeglądarki,
- rodzaj interakcji z usługą,
- żądanie sieciowe,
- data i godzina przesłania żądania sieciowego
- adres IP
- rodzaj przeglądarki
- co najmniej jeden plik cookie, dzięki któremu możliwa jest jednoznaczną identyfikacja konta Użytkownika lub przeglądarki.
Wyżej wymienione typy informacji gromadzone są i wykorzystywane do analizy trendów korzystania z aplikacji, udoskonalania jej działania dzięki doświadczeniom Użytkowników, a także dla zapewniania najlepszej możliwej obsługi Użytkowników.2.4. Komunikacja z Użytkownikami
Usługodawca może przechowywać wiadomości przekazywane za pomocą poczty elektronicznej, a także inną korespondencję skierowaną do Usługodawcy, w celu odpowiedzi na pytania, reakcji na innego typu zgłoszenia, a w szczególności w celu udoskonalani Usług i funkcjonowania Serwisu. Adres poczty elektronicznej Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawach związanych z Usługami lub Serwisem.Ponadto, Usługodawca może wykorzystywać zgromadzone informacje do ochrony, utrzymania, udostępniania, a także udoskonalania Usług i Serwisu, jak również tworzenia nowych Usług. 


Przechowywane informacje mogą zostać użyte w innym celu niż podany podczas ich gromadzenia, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.
Usługodawca przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce, a także w innych krajach. W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane również poza krajem Użytkownika.


3. Bezpieczeństwo informacjiUsługodawca stosuje niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, zniszczeniem lub ujawnieniem. Zaliczają się do nich środki bezpieczeństwa, wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania, a w szczególności odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których Usługodawca przechowuje dane osobowe Użytkowników.
Dostęp do danych osobowych Użytkowników jest ograniczony i mają go tylko pracownicy i przedstawiciele Usługodawcy, dla których jest on niezbędny w celu przetwarzania danych w imieniu Usługodawcy. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym, włącznie z wypowiedzeniem umowy i ściganiem karnym.

4. Udostępnianie informacji

Usługodawca udostępnia y dane osobowe Użytkowników innym firmom lub osobom niebędącym pracownikami Usługodawcy wyłącznie w następujących przypadkach: 1. Gdy Użytkownik wyraził taką zgodę.
W celu udostępnienia jakichkolwiek poufnych danych osobowych Użytkowników Usługodawca prosi Użytkownika o wyrażenie na to zgody.

2. Usługodawca jest zdania, że udzielenie dostępu, umożliwienie użytkowania, ujawnienie lub zabezpieczenie takich danych Użytkownika jest w, uzasadnionych okolicznościach, konieczne w celu:
a) Spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub prawomocnego żądania instytucji państwowych,
b) Zapobieganie, wykrycia, a także rozwiązywania w inny sposób problemów dotyczących bezpieczeństwa, ewentualnego oszustwa lub kwestii technicznych.
c) Egzekwowania zapisów Regulaminu, włącznie z badaniem ich możliwych naruszeń.

W przypadku przejęcia, fuzji lub dowolnej formy sprzedaży firmy Usługodawcy bądź niektórych lub wszystkich jej aktywów, zapewnimy poufność wszelkich danych osobowych wykorzystywanych w takich transakcjach oraz powiadomimy Użytkownika przed przeniesieniem jego danych osobowych i objęciem ich inną Polityką prywatności.


5. Edycja, aktualizowanie, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Usługodawca dokłada wszelkich starań żeby zapewnić Użytkownikom dostęp do ich danych osobowych i umożliwić im poprawianie błędnych informacji i usuwania tych danych na żądanie, o ile ich zachowanie nie jest konieczne w związku z wymogami prawa lub legalnymi celami dotyczącymi prowadzenia działalności. Przed zrealizowaniem takich żądań Usługodawca prosi Użytkowników o ich identyfikację i wskazanie informacji, które mają zostać udostępnione, poprawione lub usunięte.
Usługodawca może odmówić realizacji żądań bezzasadnie przesyłanych systematycznie lub wielokrotnie, które wymagają nadmiernych nakładów prac technicznych, prowadzących do naruszenia prywatności innych osób, skrajnie trudnych do zrealizowania, w szczególności dotyczących informacji znajdujących się w kopiach zapasowych na taśmach, lub do których dostęp nie jest faktycznie konieczny.
Udostępnianie i poprawianie danych jest bezpłatne z wyjątkiem przypadków, w których wymaga to nadmiernego nakładu pracy. Ze względu na sposób działania niektórych Usług po usunięciu informacji przez Użytkownika, kopie tych informacji mogą pozostawać przez pewien czas na serwerach Usługodawcy, po czym przez ograniczony czas mogą pozostawać także systemach kopii zapasowych Usługodawcy. 
6. Przestrzeganie zasad

Usługodawca regularnie kontroluje zgodność swoich działań z niniejszą Polityką prywatności. W przypadku otrzymania oficjalnej skargi w formie pisemnej, Usługodawca skontaktuje się z autorem skargi w celu jej rozpatrzenia. Usługodawca współpracuje z odpowiednimi instytucjami nadzorczymi, w tym z lokalnymi urzędami ochrony danych, w celu rozstrzygnięcia wszelkich skarg dotyczących przekazywania danych osobowych, których nie można rozstrzygnąć bezpośrednio między Usługodawcą a zainteresowaną osobą.
7. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności. Bez wyraźnej zgody Użytkownika, jego prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronach internetowych Serwisu, a o istotnych zmianach będziemy informować poprzez wysłanie powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, informującego o zmianach Polityki prywatności.