Inne

Jesteś lekarzem? Prowadzisz gabinet? więcej »

Anomalia Ebsteina (ang. Ebstein anomaly)

Organiczna, strukturalna choroba serca zaliczana do grupy chorób istniejących od urodzenia, wrodzonych wad serca dotyczących prawej zastawki przedsionkowo-komorowej, zastawki trójdzielnej. Polega ona na nieprawidłowym ustawieniu jednego z płatków zastawki trójdzielnej, płatka przegrodowego,...

Przejdź do opisu choroby »

Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa, arytmogenna dysplazja prawej komory (ang. arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, ARVC)

Choroba, z grupy kardiomiopatii, uwarunkowana genetycznie, dotycząca głównie tkanki mięśniowej w obrębie prawej komory serca. Jej istotą jest stopniowy zanik włókien i komórek mięśnia sercowego, kardiomiocytów, i powstawanie w ich miejsce innych typów tkanek: tkanki łącznej włóknistej oraz...

Przejdź do opisu choroby »

Bloki przedsionkowo-komorowe (łac. dissociatio conductivitatis atrioventricularis) (ang. atroventricular block)

Stany, w których przewodzenie impulsów, bodźców elektrycznych, z przedsionków do komór, przez układ bodźcoprzewodzący jest utrudnione, zahamowane lub całkowicie zablokowane, uniemożliwione. Dysfunkcja ta prowadzi do zaburzonej koordynacji skurczów przedsionków i komór w sercu i może być...

Przejdź do opisu choroby »

Bloki śródkomorowe

Zaburzenia przewodzenia impulsu, wywołującego skurcz mięśnia komór, w odcinku wewnątrz ściany tych komór. Mogą być one powodowane przez blok odnóg: prawej lub lewej pęczka Hisa lub blok wiązek lewej odnogi pęczka Hisa: przedniej lub tylnej. Jeżeli dochodzi do zaburzeń przewodzenia w jednej z...

Przejdź do opisu choroby »

Chylopericardium

Choroba spowodowana obecnością nadmiaru chłonki (limfy, płynu limfatycznego) wewnątrz worka osierdziowego, który w stanie prawidłowym jest jamistą strukturą otaczającą serce i umożliwiającą jego ruch wewnątrz klatki piersiowej, pomiędzy innymi narządami. Do takiego stanu może doprowadzić uraz...

Przejdź do opisu choroby »

Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym (ang. atrioventricular nodal reentrat tachycardia, AVNRT)

Jest to jedna z postaci częstoskurczów nadkomorowych, należąca do zaburzeń rytmu serca o charakterze szybkim, tachyarytmii, w której bodziec wywołujący pobudzenia mięśnia sercowego do skurczu krąży w węźle przedsionkowo-komorowym, przechodząc bez przerwy w kółko: w kierunku komór przez...

Przejdź do opisu choroby »

Częstoskurcz przedsionkowy (łac. tachycardia atrialis) (ang. atrial tachycardia, AT)

Miarowy rytm serca o charakterze częstoskurczu, tachykardii, wywoływany przez pobudzenia powstające nie w węźle przedsionkowo-zatokowym, skąd powinny one prawidłowo pochodzić, tylko w przedsionkach. Jeżeli wszystkie bodźce pobudzające elektrycznie serce do skurczu powstają w obrębie jednego...

Przejdź do opisu choroby »

Częstoskurcze nadkomorowe (łac. tachycardia supraventricularis) (ang. supraventricular tachycardia, SVT)

To zaburzenie rytmu jest zaliczane do szybkich rytmów, tachyarytmii nadkomorowych. Jest to nagle pojawiająca się i tak samo ustępująca miarowa, szybka akcja serca, o częstości powyżej 100 uderzeń serca na minutę, w której bodźce elektryczne wywołujące skurcz powstają w układzie...

Przejdź do opisu choroby »

Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe (łac. extrasystolia supraventricularis) (ang. atrial extrasystoles)

Zaburzenia rytmu serca, jego funkcji elektrycznej, o charakterze szybkiego rytmu, tachyarytmii nadkomorowej, którego miejsce powstawania bodźca wywołującego dodatkowe pobudzenia elektryczne serca jest zlokalizowane ponad komorami i poza węzłem zatokowym, z którego prawidłowe pobudzenia serca...

Przejdź do opisu choroby »

Dyslipidemia aterogenna (łac. dyslipidaemia atherogenes)

Stan, który zaliczany jest do grupy dyslipidemii, cechujący się występowaniem tak zwanej triady lipidowej, czyli nieprawidłowo podwyższonym powyżej 1,7 mmol/l (150 mg/dl) stężeniem triglicerydów w osoczu osoby chorej, małą ilością, poniżej 1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn lub 1,2 mmol/l (45...

Przejdź do opisu choroby »

Dławica naczynioskurczowa, Prinzmetala, odmienna (łac. angina vasospastica, Prinzmetali) (ang. variant, Prinzmetal angina)

Jedna z postaci choroby niestabilnej dławicy piersiowej, także zaliczana do ostrych zespołów wieńcowych, OZW i będąca przyczyną niedokrwienia mięśnia sercowego. Przyczyną dolegliwości w tej chorobie jest samoistny skurcz naczynia, tętnicy wieńcowej, odpowiedzialnej za ukrwienie mięśnia...

Przejdź do opisu choroby »

Dławica piersiowa stabilna (ang. angina pectoris stabilis) (ang. stable angina)

Choroba należąca do chorób niedokrwiennych serca, chorób wieńcowych i zaliczana do stabilnych zespołów wieńcowych. Charakteryzuje się ona występowaniem bólu w klatce piersiowej chorego, wywołanego przez takie czynniki jak: stres, emocje, zimną temperaturę, obfity posiłek lub wysiłek fizyczny....

Przejdź do opisu choroby »

Dławica związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi

Choroba ta jest zaliczana do chorób niedokrwiennych serca. Jest ona stabilnym zespołem wieńcowym i przebiega pod postacią choroby naczyń wieńcowych. Objawy w tej chorobie wywołane są przez istnienie wąskiego pasma tkanki mięśnia sercowego przechodzącego ponad odcinkiem tętnicy wieńcowej, w jej...

Przejdź do opisu choroby »

Gorączka reumatyczna (łac. morbus rheumaticus) (ang. rheumatic fever)

Jest to choroba należąca do grupy chorób z autoagresji, autoimmunologicznych, w których układ odpornościowy człowieka działa nieprawidłowo, co prowadzi do powstania stanu zapalnego w zdrowych tkankach i ich stopniowego niszczenia. Wystąpienie tej choroby jest najczęściej związane z przebytym...

Przejdź do opisu choroby »

Hipercholesterolemia (łac. hypercholesterolaemia)

Należący do dyslipidemii, zaburzeń stężeń związków lipidowych we krwi chorego, stan, w którym w osoczu chorego stężenie cholesterolu LDL-C jest podwyższone, przewyższające 3 mmol/l (115 mg/dl), z równoczesnym podwyższeniem stężenia cholesterolu całkowitego TC powyżej 5 mmol/l (190 mg/dl).

Przejdź do opisu choroby »

Idiopatyczne częstoskurcze komorowe (łac. tachycardia ventricularis idiopathica) (ang. idiopathic ventricular tachycardia, VT)

Należą one do komorowych zaburzeń rytmu serca, w których bodźce elektryczne wywołujące skurcze powodujące arytmie powstają w okolicach drogi odpływu z prawej komory, okolicach pnia płucnego, poza układem bodźcoprzewodzącym serca. Jednocześnie z tą dolegliwością nie istnieje żadna choroba...

Przejdź do opisu choroby »

Idiopatyczne migotanie komór (ang. idiopathic ventricular fibrillation, IVF)

Jest to arytmia komorowa o charakterze migotania komór serca, w którym wszystkie kardiomiocyty, komórki mięśniowe komór kurczą się w dowolnym momencie, w sposób niekontrolowany, nieskoordynowany. Przyczyna tego stanu jest niewyjaśniona. Nie towarzyszy mu żadna wada organiczna, strukturalna...

Przejdź do opisu choroby »

Infekcyjne zapalenie wsierdzia, IZW (łac. endocarditis infeciosa) (ang. infective endocarditis)

Choroba polegająca na zakażeniu drobnoustrojem, zazwyczaj bakterią, powierzchni wsierdzia, tkanki serca mającej postać błony wyściełającej jego światło. Ognisko takiego zakażenia najczęściej umiejscawia się na powierzchni zastawek w sercu, ale może także powstać w świetle komór lub...

Przejdź do opisu choroby »

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej (łac. defectus septi interventricularis) (ang. ventricular septal defect, VSD)

Wada anatomiczna serca, którą zalicza się do wad wrodzonych występujących u ludzi dorosłych, a polega ona na istnieniu otworu w przegrodzie, ścianie oddzielającej komory serca: lewą i prawą, od siebie. Przez ten ubytek przepływa krew z komory, w której panuje większe ciśnienie, najczęściej...

Przejdź do opisu choroby »

Kardiomiopatia przerostowa (łac. cardiomyopathia hypertrophica) (ang. hypertrophic cardiomyopathy, HCM)

Choroba uwarunkowana genetycznie, polegająca na przeroście na grubość ściany mięśnia komór serca, głównie komory lewej i z nierównomiernym, asymetrycznym przerostem przegrody międzykomorowej. Należy ona do grupy chorób nazywanych kardiomiopatiami. Przyczyną tego procesu chorobowego jest mutacja...

Przejdź do opisu choroby »
1 2 3 4